۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

قدردانی از آقای رضا پهلوی

در شرایطی که جدل های بی حاصل حزبی بین اپزیسون ایرانی بیداد میکند و همین جنگ های پر از تفرقه و نفاق کمتر مجالی برای یاد آوری یاد سروهای راست قامتی که جانانه و مردانه در مقابل ضحاک و ضحاک خویان قد علم کرده اند گذاشته بر خود دیدم که از اقدام زیبای جناب آقای رضا پهلوی  در راستای حمایت از اسیران دربند حکومت سفاک جمهوری جور و جهل و خرافه قدردانی نمایم. باشد که این حرکت زیبا آغازی باشد برای وحدت مبارزان راه آزادی ایران زمین با هر نحله ی فکری برای ساختن ایران آزاد فردا.